mainpic

Vyhledávání

Hledat v katalogu...
Hledej!

Čtenářské konto

Váš email Heslo (datum narození RRMMDD)
Otevírací doba
pondělíod 9.00 do 12.00 středa a pátekod 15.00 do 19.00

PROGRAM

Deskohraní pro rodiče s dětmi

4. Červen 2024 17:00 -

Příběhy slavných - vyprávění spisovatelky PhDr. Marie Formáčkové

6. Červen 2024 18:00 -

Artterapie malováním s malířkou Danielou Filipi

9. Červen 2024 15:00 -

Šité korálky

11. Červen 2024 17:00 -

Deskohraní pro dospělé a náctileté

18. Červen 2024 17:00 -

Osobní styl a image - tentokrát o letních kombinacích

20. Červen 2024 18:00 -

Knihovní řád


 

V souladu s usnesením zastupitelstva Městské části Praha Březiněves č.  3.7/19 ze dne 27.3.2019

a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

  

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna Městské části Praha Březiněves (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

  

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

1.       Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby,
 2. meziknihovní služby,
 3. informační služby, mezi nimi zvláště:
  • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
  • informace z oblasti veřejné správy,
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
  • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím),

2.       Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu a registraci do seznamu čtenářů poskytuje knihovna pro občany bezplatně.

3.       Knihovna poskytuje zámluvní nebo meziknihovní služby dle § 4, odst. 2-4 knihovního zákona. Registrovaným čtenářům budou přeúčtovány skutečné náklady, které knihovně vzniknou v souvislosti s poskytnutím zámluvních nebo meziknihovních služeb, například náklady na poštovné.

  

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a e-mail . Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto knihovního řádu.
 4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo úřadu MČ Praha-Březiněves

 

Článek 4  - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 4. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

  

Článek 5 - Podmínky půjčování

 

 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

  

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis úřadu MČ Praha-Březiněves) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Pokud nevrátí čtenář publikace ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje knihovna upomínací poplatky ve výši:
 4. upomínka            Kč 5,-
 5. upomínka Kč 10,-
 6. upomínka Kč 20,-
 7. upomínka Kč 50,-
 8. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 9. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
 10. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Tento knihovní řád platí od 28. 3. 2019 na dobu neurčitou.

V Praze dne: 27.03.2019

iconKnihovna MČ Praha Březiněves
U Parku 140/3
182 00 Praha 82 - Březiněves
icon+420 771 214 111
iconknihovna@brezineves.cz
iconFACEBOOK